Detectius Privats per Advocats

Contacta amb Nosaltres

EL Detectiu privat i investigacions per a advocats i processos judicials

Hi ha infinitat d’estratègies i infinitat de tipus de proves. És l’advocat qui com a professional del dret sap quina és la millor manera d’afrontar el cas i utilitza les eines que consideri que poden funcionar millor en el pla a l’hora del procés judicial.

I una d’aquestes eines som els Detectius Privats. Els detectius privats, com tipifica la Llei de Seguretat Privada 05/2014:

Els despatxos de detectius podran prestar, amb caràcter exclusiu i excloent, serveis sobre l’activitat a què fa referència el paràgraf h)*

*h) La investigació privada en relació a persones, fets o delictes només perseguibles a instància de part.

Article 37. Detectius privats.

1. Els detectius privats s’han d’encarregar de l’ execució personal dels serveis de recerca privada a què fa referència l’article 48, mitjançant la realització d’esbrinaments en relació amb persones, fets i conductes privades.

2. En l’exercici de les seves funcions, els detectius privats estan obligats a:

a) Confeccionar els informes de recerca relatius als assumptes que tinguin encarregats.

b) Assegurar la col·laboració necessària amb les Forces i Cossos de Seguretat quan les seves actuacions professionals estiguin relacionades amb fets delictius o que puguin afectar la seguretat ciutadana.

c) Ratificar el contingut dels seus informes de recerca davant les autoritats judicials o policials quan siguin requerits.

3. Lexercici de les funcions corresponents als detectius privats no serà compatible amb les funcions de la resta del personal de seguretat privada, ni amb funcions pròpies del personal al servei de qualsevol Administració Pública.

4. Els detectius privats no poden investigar delictes perseguibles d’ofici, i han de denunciar immediatament davant de l’autoritat competent qualsevol fet d’aquesta naturalesa que arribés al seu coneixement, i posar a la seva disposició tota la informació i els instruments que puguin haver obtingut fins aquell moment.

L'obligació de col·legiació a Catalunya dels investigadors privats.

A Catalunya és obligatòria la col·legiació del detectiu privat alCol·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya tal com s’estableix a l’article 2 dels vigents Estatuts Col·legials, ja que, si bé, l’article 5 (apt. 5è) de la Llei 25/2009, de 22 de desembre , de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats i el seu exercici (col·loquialment coneguda com a Llei Òmnibus), va modificar el redactat de l’apartat 2° de l’art. 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer , sobre col·legis professionals el tenor literal dels quals va passar a ser el següent:
“Serà requisit indispensable. per a l’exercici de les professions trobar-se
incorporat al Col·legi Professional corresponent quan així ho estableixi una llei estatal. La quota dinscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els costos associats a la tramitació de la inscripció. Els Col·legis disposaran els mitjans necessaris perquè els sol·licitants puguin tramitar la seva col·legiació per via telemàtica, d’acord amb el que preveu l’article 1 O d’aquesta Llei.

La Disposició Transitòria Quarta de la citada Llei 25/2009, de 22 de desembre, sota el títol «Vigència de les obligacions de col·legiació» ens diu:
«En el termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el
Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts Generals un Projecte de llei que determini les professions per a l’exercici de les quals és obligatòria la col·legiació.
Aquest projecte haurà de preveure la continuïtat de l’obligació de col·legiació en aquells casos i supòsits d’exercici en què es fonamenti com a instrument eficient de control de l’exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats en què puguin veure’s afectades, de manera greu i directa, matèries despecial interès públic, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones físiques.
Fins a l’entrada en vigor de la Llei esmentada es mantindran les obligacions de col·legiació vigents.»
Per tant, cal concloure que, en el cas dels detectius privats, continua vigent l’obligació de col·legiació prevista per l’art. 3.2 de Llei estatal de col·legis professionals amb anterioritat a la seva modificació per la Llei 25/2009, de 22 de desembre.

detectius col·legiats catalunya

A Catalunya, la col·legiació és obligatòria, i qualsevol informe d’un detectiu no col·legiat pot ser anul·lat com a prova.

Com pot ajudar un detectiu privat a un advocat?

Ets advocat i t’has trobat en més d’una situació en què per poder ajudar el teu client t’hauria anat bé tenir alguna prova més per recolzar-te. És molt habitual que recorris a pèrits professionals. I aquí és on entrem els detectius privats. Som més que pèrits. El pèrit ofereix el seu coneixement tècnic sobre un fet molt concret, però només pot aportar dades i informació sobre aquest assumpte concret. No pot realitzar cap tipus de recerca, no pot fer vigilàncies ni seguiments, no pot fer enregistrament de converses de les quals formi part ni demanar informació mitjançant el seguiment de proves, indicis o indagacions. La Llei de seguretat privada 05/2004 reserva de manera exclusiva i excloent aquestes activitats per als detectius privats. De fet, podria arribar a anul·lar-se un informe pericial si es reflecteix en alguna acció de recerca que estigui fora de les competències del dit perit.

Quin tipus d'informes pot fer un detectiu privat?

Informes laborals, possibles fraus a assegurances, informes financers o de propietat, anàlisis forensiques d’equips informàtics i dispositius electrònics, disputes conjugals i matrimonials… són els serveis més investigats pels detectius en nom de les signatures d’advocats.

Informes laborals

Aquest tipus d’informes ajuden les empreses i en especial els departaments de Recursos Humans a tenir informació sobre els empleats i com desenvolupen la seva tasca dins de les obligacions que el seu treball, càrrec i responsabilitats obliguen i requereixen.

Tant abans de contractar algú com verificar-ne l’eficàcia i el compromís quan ja forma part de l’empresa, amb els nostres informes es podran prendre decisions amb coneixement de causa i tenir el màxim de garanties d’aquestes decisions preses.

Peritatges Forensic

En un món cada cop més digitalitzat la informàtica forense i els peritatges de dispositius electrònics, tant mòbils, tables, com ordinadors portàtils i de sobretaula són, de vegades, l’única manera de poder aportar proves vàlides en un procés judicial.

Informes relacionats amb el dret de família

Els detectius privats no són fàcils de veure, però ho són. Aquests professionals dependran de la discreció de la bandera i realitzaran principalment tasques de recerca per a particulars i empreses, però també hi ha diversos despatxos d’advocats entre els clients. Aquestes empreses necessiten els seus serveis, que inclouen casos laborals, peritatges i qüestions relacionades amb assegurances, informes financers i de solvència de lempresa, i molts aspectes relacionats amb el dret de família. Tot i això, els experts asseguren que a Espanya els despatxos d’advocats els contracten directament a un nivell inferior al dels Estats Units.

La Llei N° 4/14 de 4 dabril sobre seguretat privada regula la normativa vigent per a lexercici de la professió dinvestigador privat. Tot i això, en molts casos, és possible acudir als tribunals per infracció de drets. Luis Zarraluqui, president del Bufet d’Advocats de Família Zarraluqui, va dir: “Òbviament, la feina d’un detectiu es limita a fets que no estan emparats pel dret a la privadesa, però aquesta protecció implica molta complexitat. Per a la sòcia de Sagardoy, María Jesús Herrera, va dir: «La validesa de la prova de detecció al tribunal és la validesa de la prova del testimoni. Sempre que s’expressi clarament i no violi els drets bàsics, és un mètode completament efectiu, de manera que pot ser utilitzat com a prova i reconegut en els tribunals.

Drets de la família Els problemes interns de la família, inclosos els problemes entre marit i dona i el control dels pares, segueixen sent els casos més comuns en què els bufets d’advocats professionals contracten investigadors privats: infidelitat, denúncia personal, seguiment , delinqüència juvenil, etc. Hi ha una disputa sobre una sol·licitud de divorci o un requisit legal respecte a la custòdia dels fills. Zalaluki va assegurar que: “També s’ha incrementat la verificació de la unió postmatrimonial dels beneficiaris de la pensió compensatòria i les indagacions sobre els béns i els ingressos del cònjuge.

Camp laboral Les consultes relacionades amb el món laboral solen aparèixer a l’àmbit laboral a l’oficina. Aquests treballadors recorren directament o indirectament als detectius a través de l’empresa: absentisme, absències falses, competència deslleial… Enrique Ceca, soci de Ceca Magán Admetre que “l’oficina utilitza detectius en molts casos relacionats amb la llicència. Per exemple, els empleats utilitzen aquest temps per a fins personals i realitzen activitats que no són compatibles amb la malaltia. Hi ha altres treballadors que sol·liciten la llicència. Quan se’ls nega, se’n van. I van anar a gaudir de les teves vacances. També s’investiga l’ús fraudulent de mitjans informàtics”.

Segur Una altra àrea on es necessiten detectius és l’assegurança. El soci d’assegurances d’Hogan Lovells (Hogan Lovells) Luis Alfonso Fernández (Luis Alfonso Fernández) va explicar: «En la majoria dels casos, l’empresa recomana que els clients contractin un detectiu en lloc d’un bufet d’advocats. Es recomana fer servir un nom. Demostrar frau a companyies d’assegurances En els darrers anys, l’ús del frau ha augmentat, i algunes companyies de detectius s’han tornat molt madures i han fet investigacions hereditàries i forenses.

Garantia judicial Hi ha suport judicial per als empleats que utilitzen detectius privats per detectar mentides. El Tribunal Suprem de Madrid va reconèixer en la sentència emesa el 2013 que una empresa havia contractat un investigador privat per sospita de falta a la feina. Encara que s’al·lega que la lesió va ser una lesió al braç, estava atrapat al jardí de la casa i necessitava construir maons i fer coses per si mateix, portar eines, conduir un automòbil i portar bosses de la compra. Tant el tribunal de primera instància com el TSJ van recolzar la seva expulsió i van rebutjar la violació de la privadesa. El tribunal també va advertir que els detectius “no han d’investigar delictes processables d’ofici ni utilitzar mètodes que vulnerin el dret a la reputació o la privadesa personal.

Informes fianciers

Informes de solvència

informes relacionats amb Assegurances i Mútues

informes relacionats amb Assegurances i Mútues