Com investigar un cas d’absentisme laboral?

Una agència de Detectius pot investigar l’Absentisme Laboral?

La resposta és si. ROTUNDAMENT SI.

Tota relació contractual laboral exigeix una sèrie d’obligacions per totes dues parts i també, lògicament, una sèrie de drets. L’empresari, autònom o societat que tingui contractada un altre per treballar té dret a investigar aquesta persona, sempre que hi hagi causes suficients i justificades, per poder esbrinar o demostrar si s’està absentant del seu lloc de treball o de les seves obligacions de manera justificada certa i veraç.

Què s’entén per absentisme laboral?

Segons la WIKIPÈDIA : El absentisme laboral  és tota aquella absència o abandó del lloc de treball  i dels deures annexos a aquest, incomplint les condicions estables al  contracte de treball. i també pot ser definit com tota absència duna persona del seu lloc de treball, en hores que corresponguin a un  dia laborable, dins de la  jornada legal de treball.

Més vulgarment i perquè tots ens entenguem: No anar a treballar per la cara, o estar “treballant” sense complir les obligacions que comporta el nostre lloc.

Quants tipus d’absentisme laboral hi ha?

Principalment i els més importants són tres. Aquests engloben el 99,9% dels casos d’absentisme:

L’absentisme laboral justificat o previsible
L’Absentisme Laboral Sense Justificació o Imprevisible
L’absentisme presencial

Justificat o previsible

Aquest tipus a primera vista sembla molt simple i bàsic: un treballador presenta un motiu justificat i s’absté d’anar a treballar. Però amaga un perill enorme… i si aquest motiu és fals?

És molt habitual que es produeixi aquest tipus d’engany cap a les empreses i descobrir aquesta mentida i poder aportar proves per a la sanció corresponent és fonamental perquè no és indispensable a l’hora de poder actuar en conseqüència. La figura de l’ informe d’un detectiu privat en què es documenti l’activitat incompatible amb el motiu de la justificació presentada ajudarà a cobrir-se legalment davant de qualsevol acció legal que l’empleat pogués intentar prendre.

Dins d’aquestes justificacions, sobre les quals es pot actuar són: Malalties comunes amb baixa laboral d’incapacitat temporal i accidents de treball que s’aprofiten per allargar la baixa exagerant les conseqüències físiques o mentals. Altres, com assumptes personals o permisos legals retribuïts, no són investigables.

Injustificat o imprevisible

Aquí s?obre un altre ventall molt ampli d?activitats i accions investigables. A més, com que no són previsibles, requereixen una investigació més profunda. Solen passar sobretot en els empleats que tenen facilitats per entrar i sortir del lloc de treball, que teletreballen, o que el seu lloc de treball no requereix un lloc físic constant com seria el cas d’un comercial o un supervisor de zona, transportistes. ..

Presencial

El fet que l’empleat treballi és una forma d’absència, però part del temps es dedica a activitats no laborals.

Pots consultar-me qualsevol dubte sobre com un detectiu privat et pot ajudar si creus que tens un problema d’absentisme laboral injustificat.