Custòdia de Menors Detectius Privats

Taula de continguts

Detectiu privat -Custòdia de menors

Abans de la contractació d’un detectiu privat és important identificar el tipus de custòdia del menor que es té oa la qual es vol aspirar per així poder definir molt millor el tipus d’investigació que s’haurà de fer.

Si s’està separant o divorciant i té fills menors, és possible que vulgueu saber quina tutela és millor per als vostres fills i quines opcions hi ha. En aquest cas, qualsevol pare ha de tractar de minimitzar el mal de trencar amb el nen. Encara que sabem que la situació de cada família és diferent i sobre aquesta base s’ha d’establir una solució o acord entre els pares, hem preparat aquest post per explicar millor quins tipus de tutela i tutela hi ha a Espanya. I la diferència entre la pàtria potestat i defensar i custodiar amb exemples reals.

Custodia de menores

Tipus de custòdia, tutela o guarda.

Hi ha 4 tipus de custòdia actualment a Espanya:

Guàrdia i custòdia monoparental exclusiva (o individual)

custodia monoparental madre
custodia monoparental madre

La tutela tradicional o la custòdia més comuna s’atribueixen a un dels pares. La custòdia monoparental significa que un dels progenitors serà responsable de la cura diària de l’o dels menors. El pare tutor mantindrà una relació personal i emocional més gran amb el menor. En absència d‟un acord dels pares aprovat pel jutge, el pare tutor s‟atribueix al‟ús de la llar familiar.

Així mateix, aquest serà lúnic responsable de la gestió de la manutenció corresponent al menor.

D’altra banda, els pares sense fills menors o discapacitats (pares sense custòdia) tindran dret a visitar-los, comunicar-s’hi i romandre-hi

Quins Drets de què disposarà el progenitor no custodi?

 • Dret de visita. Tindrà dret a, un o dos dies a la setmana sense dret a la pernoctació, visitar el seu fill o fills durant uns períodes de temps marcats i no gaire llargs. segurament siguin una o dues tardes, sempre que aquestes visites no intervinguin amb l’horari escolar i les activitats del menor.
 • Dret de comunicació. S’estableix la possibilitat de comunicació entre progenitor i fill, sense cap limitació, respectant els hàbits del menor relacionats amb les hores d’estudi, les classes o les activitats programades.
 • Dret d´estada. El pare o mare no custodi podrà romandre amb els fills durant una sèrie de dies en què es permetrà la pernoctació. Se sol fer en caps de setmana alterns i meitat de vacances escolars.

Guarda i custòdia compartida

Custodia compartida detective

Com bé comentem amb anterioritat, la custòdia monoparental és la més habitual, encara que la compartida va prenent cada cop més força. D’aquesta manera, els progenitors s’alternen de manera quinzenal, mensual o trimestral la custòdia dels menors. Tenint tant el pare com la mare la pren decisions en igualtat de condicions sobre la cura dels fills.

Diferents tipus de custòdia compartida:

 • La custòdia compartida amb domicili fix dels fills :

Són els pares els que es canvien de domicili segons els correspongui el període de custòdia i els fills romanen sempre al mateix lloc de residència.

 • La custòdia compartida amb domicili rotatori dels fills :

Seran els fills els que per períodes alterns aniran a viure a la residència fixa de cadascun dels seus progenitors.

 • La custòdia compartida coexistent:

Era poc habitual però cada vegada es dóna més que tant els progenitors com els fills convisquin al mateix domicili encara que no hi hagi relació sentimental entre els pares.

 • La custòdia compartida per igual període de permanència :

Cada progenitor conviurà amb els fills per igual període de temps, aquesta engloba la de domicili fix i la de domicili rotatori ja que posa èmfasi en el període i no el lloc.

 • La custòdia compartida per diferent període de permanència :

Un dels pares estarà més temps amb els fills menors. Això pot passar, per exemple, quan un dels dos progenitors tingui obligacions laborals que facin estar de viatge per determinats períodes de temps…

Guarda i custòdia partida o distributiva

Custodia distributiva detective

En cas que un o més dels fills quedi al càrrec d’un dels progenitors i la resta a càrrec de l’altre progenitor és quan se’ns presenta una custòdia partida o distributiva.

Quan passa això? Doncs en les situacions en què hi hagi dos o més fills i el jutge entengui que la custòdia ha d’entrar en aquest tipus sempre amb motius justificats. ja que està molt limitada pel principi d’unitat familiar que recomana no separar els germans, llevat dels casos justificats.

Segons jurisprudència del Tribunal Suprem:

«Els germans només s’han de separar en cas imprescindible perquè el que és convenient és que els germans romanguin junts per afavorir el desenvolupament de l’afecte entre ells i si bé es pot optar perquè els germans se separin, aquesta mesura es prendrà de forma excepcional i especialment motivada, demostrant ser més benefici per als fills com a marc convivència més adequat per al seu desenvolupament integral.»

Sentència de la Sala 1a del Tribunal Suprem 530/15, de 28-9-2015, FD 4t i 5è.1, Ponent Excm. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz, ECLI:CA:TS:2015:3890

Guarda i custòdia atribuïda a un tercer

custodia atribuida a un tercero

Aquesta és la forma més extraordinària de totes i es tracta duna modalitat de guarda i custòdia que sacordarà sempre en interès del fill menor i que haurà de valorar molt bé el jutge per prendre la decisió adequada.

Així que el magistrat haurà d’observar que concorren circumstàncies extraordinàries i graves, com ara maltractament, abandó familiar… impedeixin atribuir aquesta guarda i custòdia als pares .

Per tant, quan concorrin circumstàncies excepcionals , es podrà atribuir la guarda i custòdia a:

 • Els avis de qualsevol dels progenitors o de tots dos
 • Altres parents propers. també dels dos progenitors
 • Persones que així ho consenten.
 • A una institució adequada en cas que no hi concorrin cap dels casos anteriors.

Aquest article ha estat àmpliament inspirat a www.divorcios.me/tipos-custodia/

Com et pot ajudar un detectiu privat?

Els Detectius privats aconseguim les proves necessàries per aportar a judici en els casos de custòdia.

Demostrar com el menor no està amb el progenitor quan hauria d’estar a càrrec seu. És molt habitual que el fill o filla passi la tarda i pernocti amb els avis o amb un oncle o la tieta mentre el seu progenitor no els veu en tota la setmana o només abans de dormir i torna a marxar o arriba a casa quan aquests ja estan adormits .

També és habitual la mala cura del menor encara que es trobi amb el progenitor, com passar-se tota la tarda en un bar o una botiga, fora d’una casa d’apostes, al carrer.

De vegades s’ha seguit el pare o la mare abans d’anar a recollir el menor i s’ha observat que ha consumit importants quantitats d’alcohol i després ha agafat el vehicle amb el menor dins…

Hi ha una gran quantitat de situacions en què el detectiu privat és l’únic que pot aportar aquestes proves que ajudaran el jutge a prendre la millor decisió possible amb tota la informació necessària.

Sí, la utilització de detectius privats legalment habilitats és l’única via legal per a la investigació i l’aportació d’un informe vàlid i que pugui influir en la decisió del jutge.

En general, són els progenitors els que contracten el servei d’investigador privat. Dir que alguna vegada els avis o fins i tot els oncles dels menors, davant el coneixement de la incapacitat dels progenitors per a la guarda i custòdia del menor han contractat els serveis de detectius privats.

Sempre diem que el més important de tot és, abans que res, tenir l’assessorament i la conformitat d’un advocat. És l’advocat qui dins del procediment obert defensarà els interessos del client i organitzarà la seva estratègia. Així que la comunicació entre advocat i detectiu és fonamental perquè l’informe i les proves, en cas d’existir, es presentin a judici com l’advocat estimi necessari i haurà de ser també aquest qui citi el detectiu privat a declarar per ratificar aquest informe .

Això dependrà de molts factors que cal analitzar de manera individual en cada cas, però a partir de 300€ ja és possible inicial una investigació.