Arrendament Urbà Detectius Privats

Contractar un detectiu privat per aclarir i provar la situació d'un immoble respecte al seu estat d'arrendament urbà pot ser decisiu i fonamental a l'hora de recuperar-ne l'ús.

Investicat Detectius Privats Arrendaments Urbans

Especialistes en investigacions d'arrendaments urbans i LAU

Oferim proves d’usos fraudulent de l’habitatge, subrogació del lloguer, informes dels llogaters i molt més.

Què és la llei d'arrendaments urbans o LAU?

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) és un conjunt de normes legals que regulen la llei immobiliària. Per tant, la seva funció és gestionar tots els assumptes relacionats amb l’habitatge i el lloguer, fins i tot amb fins turístics o comercials. El març del 2019, el Consell de Ministres va aprovar les modificacions definitives del reglament mitjançant Reial decret. El decret va ser promulgat el 1964 i ha estat actualitzat moltes vegades, les més importants de les quals són les versions de 1995 i 2013.

En el moment en què hi ha un contracte d’arrendament , es posen en vigor una sèrie de normes pactades que han de ser respectades i complertes per les dues parts: l’arrendador i l’arrendatari. Quan l’arrendatari deixa de complir alguna de les seves obligacions o fa algun ús indegut de l’habitatge, del local o de l’immoble, l’arrendador pot contractar els serveis d’un detectiu privat per poder demostrar aquesta infracció i rescindir el contracte.

Tipus d'investigacions d'arrendaments urbans

Duplicitat de Domicili (Renda Antiga)

És molt comú que un lloguer de renda antiga estigui pagant una mensualitat molt per sota de la mitjana de la resta de lloguers de la zona. D’aquest fet s’aprofiten molts llogaters que cedeixen aquest lloguer a algun familiar (normalment algun fill) mentre ells ja ocupen un altre immoble al poble oa un altre municipi. Demostrar que aquesta duplicitat de domicili existeix i s’està obrant de mala fe amb la intenció de no pagar un preu acord al de mercat és raó suficient per rescindir el contracte i recuperar l’habitatge per tornar a llogar en millor condició econòmica.

No Ús d'Habitatge o Local

Aquest cas és molt similar a l’anterior però en lloc de tenir-la subarrendada o cedida a un tercer, l’inquilí el que fa és tenir-la sense ocupar per si de cas vol tornar o simplement no comunica aquest fet sense ser conscient de les conseqüències. Un informe de Detectiu que demostri aquesta desocupació ajudaria a rescindir el contracte.

Dedicació a Altres Fins

L’evidència proporcionada per nosaltres com a detectius privats prova que la residència, casa o local s’ha utilitzat per a fins diferents dels descrits originalment al contracte d’arrendament signat. És molt habitual que es realitzin activitats no permeses a l’immoble i que pugui comportar conseqüències legals per a l’arrendador tot i desconèixer-ho, així que davant la més mínima sospita, poder esbrinar que s’està fent dins la propietat arrendada és imperiós i respon a un acte de defensa davant de qualsevol problema.

Localització d'arrendatari

Davant la possibilitat de tenir un arrendatari que hagi pogut deixar a deure mensualitats o que en el moment de marxar hagi realitzat desperfectes a l’habitatge o local que superin en cost de reparació la quantitat dipositada com a fiança. La localització posterior d’aquestes persones és fonamental per poder reclamar o efectuar qualsevol pas legal enfocat a esmenar i exigir responsabilitats del deute pendent.

Execució d'obres sense permís

Al contracte de lloguer ha de quedar plasmat el procediment a seguir en cas d’haver de fer algun tipus d’obra a l’habitatge. Normalment és una comunicació al propietari i una autorització. En cas que s’estiguin realitzant obres a l’habitatge sense el consentiment de l’arrendatari, l’informe d’un detectiu privat verificant aquest fet és bàsic per rescindir el contracte o demanar algun tipus de compensació.

Informes de solvència d'arrendataris (Informe Inquilino)

Quan es lloga una propietat una de les pors més gran per part de propietari és el de si els seus futurs llogaters seran o no solvents, o si han tingut algun tipus de problema anterior amb el lloguer en altres arrendaments. Si són persones conflictives o fins i tot si han realitzat algun tipus d’activitat il·legal amb anterioritat… infinitat d’aspectes que un informe del llogater realitzat per un Detectiu Privat habilitat i conforme a la llei i la legitimitat donada pel dret a saber a qui es llogarà l’habitatge, ajudarà a prendre la decisió amb el nombre més gran de dades i informació possible.

Subrogació no consentida, total o parcial

Llogar les habitacions sense consentiment del propietari o fer despatxos al local per llogar-los de manera fraudulenta cap a l’arrendador, és motiu suficient per sol·licitar una rescissió del contracte o per pactar unes condicions de lloguer noves.

Traspàs il·legal / Cessió no autoritzada

Realitzar un traspàs d’un negoci ha de ser aprovat també pel propietari del local que té dret a una retribució econòmica. Saber si s’ha fet algun tipus de traspàs de negoci de manera opaca per evitar pagar aquestes quantitats és una bona raó per contractar un detectiu privat

Localització d'inquilins morosos

Aquesta modalitat de recerca és anàloga a la localització d’arrendataris

Activitats molestes, nocives, il·lícites o incíviques…

Una denúncia de la comunitat per tenir inquilins molestos o incívics i en què es pugui demostrar que el propietari de l’habitatge no ha fet res per intentar posar remei al problema pot comportar serioses conseqüències en mode de sanció administrativa. Poder demostrar que s’estan produint aquests fets, denunciar-los i actuar de manera proactiva, pot exonerar de responsabilitat.

Incompliment de contracte d'arrendament

La investigació de qualsevol altre incompliment de contracte s’ha de fer si o si per detectius privats. Consulta’ns i estudiarem el teu cas de manera individual i especialitzada